Všeobecné obchodní podmínky č. 1/2021

  1. Základní ustanovení

DEFINICE

-dílem se rozumí obraz / ilustrace. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na již nabízená díla v sekci „Malba“, nikoli na zakázkovou malbu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou používány mimo nabízených děl i na ilustrace. 

1.2. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, první stranou je Jaromír Vondra, DIČ: CZ9805070165 (NEPLÁTCE DPH), sídlem Horolezecká 919/13, 102 00 Praha 10 - Hostivař, info@art-vondra.com, tel: +420 605 117 797 (dále jen: "prodávající").

a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "kupující")

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je rovněž nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně a dostatečně seznámen. Prodávající doručí kupujícímu kopii všeobecných obchodních podmínek v příloze kupní smlouvy na e-mailovou adresu kupujícího.

2. Kupní smlouva a její uzavření

2.1. Prodávající navrhuje uzavřít kupní smlouvu kupujícímu umístěním nabízeného díla na internetové stránky prodávajícího (art-vondra.com) a současně zasláním návrhu kupní smlouvy na předmětné dílo případnému kupujícímu. Samotná kupní smlouva vzniká podpisem kupní smlouvy kupujícím a přijetím a podepsáním této kupní smlouvy prodávajícím.

2.2. Prodávající na základě poptávky kupujícího zašle návrh kupní smlouvy kupujícímu, a to e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího a to s tím, že přílohou předmětného potvrzení budou mimo jiné všeobecné obchodní podmínky. Po zaslání návrhu kupní smlouvy tato nabídka k jejímu uzavření se považuje za závaznou po dobu 5 dnů od zaslání, pokud nedojde v průběhu této lhůty k uzavření kupní smlouvy osobně či na dálku, zejména pak prostřednictvím vzájemného podepsání kupní smlouvy a vzájemné odeslání skenové kopie oběma stranám, tak tato nabídka k uzavření kupní smlouvy po uplynutí shora uvedené lhůty zaniká a prodávající je oprávněn dílo nabídnout k prodeji jinému kupujícímu. Mailové, či jiné písemné ustanovení vyjadřující vzájemnou vůli stran mohou tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však na dobu 10 dnů od prvního zaslání návrhu kupní smlouvy.

2.3. Náklady na použití komunikačních prostředků včetně těch prováděných na dálku pro uskutečnění objednávky či uzavření kupní smlouvy jsou uvažovány stranami v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních či jiných služeb a tyto náklady, které kupující a prodávající používá, si každá strana na své náklady hradí sama a to bez ohledu na skutečnost, zda k uzavření kupní smlouvy došlo či nikoliv.

2.4. Veškeré nabídky prodeje děl umístěné na webové stránce art-vondra.com jsou nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží kupní smlouvu uzavřít.

3. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne doručení díla a to bez udání důvodu. Toto ustanovení se týká výlučně děl vystavených na webových stránkách prodávajícího. Pro vyloučení všech pochybností se toto ustanovení nevztahuje se na zakázkovou tvorbu, kterou rozumíme obraz či ilustrace zhotovené na zakázku.

4. Důsledky odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen zaslat dílo, jenž je předmětem kupní smlouvy, zpět prodávajícímu, nejpozději však do 7 dnů od odstoupení ze strany kupujícího. Lhůta je považována za dodrženou, pokud bude prodávajícímu dílo odesláno zpět sedmý den následující po odstoupení, jinak odstoupení pozbývá platnosti a účinnosti.

4.2. V případě zpětného vrácení díla, ponese kupující plné důsledky v rámci nákladů nutných k bezpečnému vrácení díla. Kupující v případě vrácení díla nese výlučně riziko a nebezpečí případně vzniklé škody na díle po celou dobu přepravy, přičemž je nevýznamné, zda k poškození díla došlo u kupujícího, nebo vlivem přepravy. Prodávající je povinen do 5 dnů od obdržení vráceného díla se vyjádřit, zda dílo bylo převzato v pořádku bez vad a poškození, popř. je povinen poškození popsat a zaslat fotodokumentaci k takovému poškození. Prodávající má právo vyčkat s vrácením platby kupujícímu, dokud prodávající vrácené dílo nepoškozené neobdrží, toto právo prodávajícímu svědčí i v případě, dokud nebude vyřešena náhrada případně vzniklé škody.

4.3. Dílo je nutno vzhledem k jeho povaze bezvýhradně vrátit nepoužité a nepoškozené, v původním stavu a balení a prostřednictvím typu a v kvalitě dopravy, kterým mu dílo bylo doručeno.

5. Osobní údaje

5.1. Veškeré údaje, které prodávající v souvislosti s kupní smlouvou obdrží, jsou důvěrné. Budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zaslání informací o díle a službách prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob účastných na dodání díla kupujícímu a na platebním styku.

5.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o díle či službách prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.

5.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

6. Cena díla

6.1. Cena díla je vždy sdělena prodávajícím kupujícímu na vyžádání kupujícího. 

6.2. K ceně zakoupeného díla bude kupujícímu připočtena částka za přepravu díla kupujícímu, dle aktuálního ceníku dopravce.

6.3. Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za přepravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním díla prodávajícímu v deklaratorním přehledu objednávky kupujícího.

Konečná cena pak bude zejména součástí kupní smlouvy.

7. Dodací podmínky

7.1. Prodávající doručí dílo kupujícímu buď prostřednictvím přepravní služby nebo má kupující po domluvě s prodávajícím možnost osobního převzetí díla.

7.2. V případě zvolení dodání díla prostřednictvím přepravní služby, bude dílo předáno dopravci ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím, tj. ode dne, kdy bude celá kupní cena včetně všech případných poplatků za přepravné a balné připsána na bankovní účet prodávajícího. Převzetím díla kupujícím přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.

8. Platební podmínky

Prodávající přijímá platby bankovním převodem na bankovní účet číslo 291300862/0300

9. Záruční podmínky

Záruční podmínky na dílo se řídí reklamačním řádem prodávajícího (článek 10 níže) a platnými právními předpisy ČR.

10. Reklamační řád

10.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané dílo je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, popřípadě webovými stránkami www.art-vondra.com. Zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že dílo odpovídá popisu a charakteristice v kupní smlouvě.

10.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dílo uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím díla o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10.3. Kupující je povinen uplatnit své právo z vad či reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady či jiného nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, podrobný popis vady a požadavek na způsob odstranění vady či vyřízení reklamace.

10.4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení díla prodávajícímu nebo do místa prodávajícím určeného k odstranění vady.

10.5. Prodávající je povinen o řešení vady či o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (5) pracovních dnů od převzetí díla

10.6. Reklamaci či vytčení vad, včetně samotného odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

10.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo dílo zakoupeno.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.2.2021 a stávají se nedílnou součástí každé jednotlivě uzavřené kupní smlouvy.

V případě rozporu s kupní smlouvou, má přednost ustanovení v kupní smlouvě.Jaromír Vondra, DIČ: CZ9805070165, Horolezecká 919/13, 102 00 Praha - Hostivař


Vytvořte si webové stránky zdarma!