Biografie

Jaromír Vondra 

Se narodil 7. května roku 1998 v Praze, kde dodnes žije a působí v oblasti výtvarného umění a psaní knih. K umění okrajově směřoval od dětského věku, důrazněji se na něj ale začal soustředit během dospívání. Zprvu se zabýval kresbou, později po dokončení střední školy a nástupu na vysokou školu se zaměřením na ekonomiku a management příležitostně ilustroval pro firemní marketingovou kampaň.

Po čase se ale od kresby odpoutal a postupně přešel na malbu obrazů, ve kterých spatřoval větší prostor pro hloubkovou práci s barvou a vlastní vyjádření. Z toho důvodu si vybudoval silný vztah právě k surrealismu, který nahodile kombinoval s prvky kubismu. Nikdy v tvorbě nevnímal pravidla, jeho jediným poutem bylo hledat a snažit se cítit směr, který bude na konečném plátně působit jako jeho otisk.

Zhruba ve stejném období se začal věnovat také psaní knih, ve kterých dodnes využívá totožný pohled. Koncem roku 2020 byla vydána jeho první kniha Lotosové kyvadlo, jež nese rysy historického románu a detektivního thrilleru. Po dokončení vysokoškolského studia proběhla od 1. července do 30. srpna 2022 jeho první výstava obrazů a to v pražských Vysočanech. Dvouměsíční výstava mu přinesla cenné poznatky. Od té doby se začal malbě obrazů věnovat s důrazem, ve kterém nacházel stále nový prostor pro svůj směr.

O dva roky později 5. června roku 2023 vyšla jeho druhá kniha s názvem ANIMA (lat. Duše). Tato kniha kombinuje prvky sci-fi a thrilleru se zvláštním dotykem beletrie. Jaromír Vondra ji označil za zásadní dílo pro sebe samotného, protože se do ní snažil přenést smysl autorova pouta k dílu, se kterým se poprvé učil pracovat v malbě a který lze v knize ukázat na zcela jiných místech. Tento osobnostní kontrast zanesený do knihy byl tím klíčovým krokem, jenž mu v malbě pomohl vyvinout vlastní signifikantní styl.

V knize i v obrazech vyjadřuje atmosféru, kterou cítí lidská mysl v mnoha situacích a událostech. Atmosféru, která představuje současný pohled toho, co to znamená být naživu.


Biography

Jaromír Vondra

He was born on May 7, 1998 in Prague, where he still lives and works in the field of visual arts and writing books. He was marginally interested in art from childhood, but began to focus more strongly on it during adolescence. At first he was engaged in drawing, later after finishing high school and starting college with a focus on economics and management, he occasionally illustrated for a company's marketing campaign. 

After some time, however, he detached himself from drawing and gradually switched to painting, in which he saw more space for in-depth work with color and his own expression. For that reason, he developed a strong relationship with Surrealism, which he casually combined with elements of Cubism. He never perceived rules in his creation, his only bond was to search and try to feel the direction that will act as his imprint on the final canvas.

Around the same time, he also started writing books, in which he still uses the same point of view. At the end of 2020, his first book, The Lotus Pendulum, was published, which has features of a historical novel and a detective thriller. After receiving his bachelor's degree, his first exhibition of paintings took place from July 1 to August 30, 2022, in Prague's Vysočany. The two-month exhibition brought him valuable insights. Since then, he began to devote himself to painting with emphasis, in which he constantly found new space for his direction. 

Two years later, on June 5, 2023, his second book titled ANIMA (Latin: Soul) was published. This book combines elements of science fiction and thriller. Jaromír Vondra called it an essential work for himself, because he tried to convey in it the sense of the author's bond with the work with which he first learned to work in painting and which can be shown in completely different places in the book. This personality contrast recorded in the book was the key step that helped him develop his own significant style in painting. 

In the book and in the pictures, he expresses the atmosphere that the human mind feels in many situations and events. An atmosphere that represents a contemporary view of what it means to be alive.

Začal jsem

se na námět dívat jako na těleso, nikoli jako na čistě abstraktní pojem, což mi umožnilo dostat se k němu blíže a tím jej před sebou pochopit. 

Tuto metodu jsem časem vmísil do vlastního stylu, který oproti mým dřívějším obrazům získal větší konkrétnost, ale přidal více otázek a identické otevřenosti. 

Díla zachycují anatomii pohybu v podobě atmosféry dynamiky. Námět zde není zvažován jako čistě abstraktní pojem, nýbrž je vyobrazen jako těleso. Tím je možné se k němu dostat blíže a spatřit tak projevy jeho myšlení v těle samotného pohybu. Temně modrý kontrast koreluje s pozadím představy, které někdy oslní, uvnitř jediného záběru. Vše v popředí se neustále pozvedá ve snaze vydat ze sebe svou nejživější tvář, spalující dech života. Smyslem je navození dialogu díla a pozorovatele v podobě: „Poslechněte si mě a já vyslechnu Vás.“

Korespondenční adresa / Mailing address

Ing. Jaromír Vondra

Holekova 362/65

250 92 Praha - Šestajovice

info@art-vondra.com

+420 605 117 797


Vytvořte si webové stránky zdarma!